Anne goarnech sou seltene Geschechte

Frieher hat Alt on Jong onger en Dach gewuahnt,das hats´ch var alle Generation geluahnt. De Ahln fehlten sech goot uffgehoam, on de Jong hat´sen Portmannee goot getoan. Doch mät ämoal war alles annersch, de Zieten varbie de jonge Famielchen wollten var sech alläne sie, sinn also uusgezahn, wenn´s gong en de Stadt, denn se honn von darhäme de Noase voll gehatt. On selche Famielchen gobs gar veale, von änerwelch eich hiete arzäehle. Nun, de Stadt var de jong Liete ne gruaße Emstellung doch se honns geschafft, honn oft diskutiert on sech uffgerafft ems Beste us ärn Lahm zo machen, doch manchmoal warschen nech zom Lachen on sue honse dann gelabt in schennsten Ihnklang väela schenne Joahre lang. Dann pletzelch a Onfall, dr Vadder musste väel so ball starwe On de Modder dachte, was salln us ons dreien jetzt nur ware? Se hat dann de zwäh Kenner alläne grueßgezahn, se hats geschafft, awwer as hat Narven gekost on äre ganze Kraft. Zo gooten verantwortungsfolln Mänschen woolse de zwä arzeh, doch sue ganz schinnts nech geklappt zo honn, o jeh Nun de zwä warn nech domm honn goot gelernt on studiert Ons Studium hatse ganz schiene wiet fortgefiert. Trotzdam sinnse noch oft hämgefoahrn on namten de Modder moal en Arm. Das war farsche emmer ne prima Sache, a en Semesterferchen warnse doa, de Modder koon lache. Doch eines Tachs wars Studium zo Enge, alles es annersch gekommn. Se honn wiet fort Arbt gekrecht on sech Lahmspartner genomm. Mußten schuffte, honn Kenner gekrecht on sinn en letzten Joahrn nur selten moal zor Modder gefoahrn. Doch dr ahln Modder wars schwier ems Harz, se koom mät dr Änsamkiet nech zorachte, denn dr Spätherbst war gekomm on de lang Nachte.

gelb-li zurück
home
geschichte
kulinarisches
gästebuch
fotosundfilme
veranstaltungen
mundart
ausflugsziele